დისციპლინური მართვა და ტექნიკური ხელმძღვანელობა: განმარტება და განსხვავებები